fbpx Skip to main content

Algemene voorwaarden

Voordat u deze website gebruikt.

Ter info

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Als u deze site gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Maak geen gebruik van deze site als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden voor gebruik. Mobizon B.V. kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Beperkingen betreffende het gebruik van materialen

Deze site is auteursrechtelijk beschermd. Mobizon B.V. verleent u het recht al het tekstuele of grafische materiaal dat u kopieert, afdrukt of downloadt uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, mits u de aanduidingen van auteursrecht, handelsmerk of ander eigendom niet wijzigt of verwijderd.

Als u software van deze site downloadt, wordt deze software, inclusief alle bestanden en afbeeldingen die in de software zijn opgenomen of door de software zijn gegenereerd, en de bijbehorende data (gezamenlijk genoemd “Software”) beschouwd als door Mobizon B.V. in licentie aan u verstrekt, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik. Mobizon B.V. draagt noch het eigendom noch de intellectuele eigendomsrechten op de Software over en Mobizon B.V. behoudt het volle en volledige eigendom op de Software evenals op alle daarin opgenomen intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan de Software te verkopen, te herdistribueren of te reproduceren, noch te decompileren, terug te brengen naar de broncode, te demonteren of anderszins te verbouwen tot een voor mensen waarneembare vorm (deze zin is niet van toepassing voor zover u onder toepasselijk nationaal recht niet-uitzonderingsrechten hebt om enige daad te verrichten waarnaar het verwijst). Alle handelsmerken en logo’s zijn eigendom van Mobizon B.V. en het is niet toegestaan deze op enige manier te kopiëren of te gebruiken.

Deze site wordt beheerd en bestuurd door Mobizon B.V. vanuit haar kantoor in de provincie Noord-Brabant, Nederland. Mobizon B.V. doet geen toezegging dat de materialen op deze site geschikt zijn of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Als u deze site bezoekt vanaf een andere locatie, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wet- en regelgeving, indien en voor zover van toepassing. Software op deze site is onderworpen aan de exportwet- en regelgeving van Nederland. Het is niet toegestaan software van deze site te downloaden of anderszins te exporteren of te her-exporteren naar (of naar een staatsburger of ingezetene van) enig land waarvoor een goederenembargo van Nederland van kracht is volgens de sanctiewet 1977.  Als u de software downloadt of gebruikt, verklaart u en garandeert u dat u niet gevestigd bent in, onder toezicht staat van, of een staatsburger of ingezetene bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst voorkomt.

Vrijwaringen en beperking van aansprakelijkheid; toekomstgerichte verklaringen

Mobizon B.V. kan van tijd tot tijd delen van deze website wijzigen, verplaatsen, verwijderen of toevoegen.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WORDT HET MATERIAAL OP DEZE SITE ALS ZODANIG VERSTREKT ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. MOBIZON B.V. GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE NOCH DOET ENIGE TOEZEGGING BETREFFENDE HET GEBRUIK OF DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD OF ANDER MATERIAAL OP DEZE SITE AANGAANDE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

Mobizon B.V. is niet verplicht en voert geen beleid om op deze site vermelde informatie of verklaringen te actualiseren en, derhalve, mag u er niet van uitgaan dat dergelijke informatie of verklaringen actueel zijn op de datum waarop u deze site bezoekt. Bovendien kan het op deze site beschikbare materiaal technische onjuistheden of schrijffouten bevatten. Van tijd tot tijd kunnen zonder kennisgeving veranderingen worden aangebracht in het op deze site beschikbare materiaal, de Software en de op deze site beschreven producten.

VOOR ZOVER KRACHTENS TOEPASSELIJK RECHT TOEGESTAAN, WIJST MOBIZON B.V. ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. MOBIZON B.V. STAAT NIET IN VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN ENIGE OP DEZE SITE OPGENOMEN INFORMATIE. MOBIZON B.V. GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE FUNCTIES OPGENOMEN IN HET OP DEZE SITE BESCHIKBARE MATERIAAL ONAFGEBROKEN FUNCTIONEREN OF FOUTLOOS ZIJN, DAT GEBREKEN WORDEN HERSTELD, OF DAT HET MATERIAAL, DEZE SITE OF DE SERVER DIE DIT BESCHIKBAAR STELT GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN BEVAT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, NEEMT U (EN NIET MOBIZON B.V.) ALLE KOSTEN VOOR UW REKENING VOOR ALLE NOODZAKELIJK ONDERHOUD, REPARATIES EN VERBETERINGEN.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS MOBIZON B.V. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE SCHADE OF VERVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DEZE SITE, PRODUCTEN OF ENIG GEDOWNLOAD MATERIAAL, ZELFS INDIEN MOBIZON B.V. OF HAAR VERTEGENWOORDIGER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJK VAN MOBIZON B.V. JEGENS U WEGENS ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSVORDERINGEN (NOCH CONTRACTUEEL, NOCH ANDERSZINS) HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U AAN MOBIZON B.V. HEBT BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR PRODUCTEN DIE U OP DEZE SITE HEBT GEKOCHT.

TOEPASSELIJK RECHT LAAT DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES, OF DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, MOGELIJK NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING ZIJN.

Koppelingen naar andere websites

Mobizon B.V. doet geen enkele toezegging betreffende de inhoud van enige andere website die u via deze site bezoekt. Als u een niet-Mobizon B.V. website bezoekt, besef dan dat deze onafhankelijk is van Mobizon B.V. en dat Mobizon B.V. de inhoud op die website niet beheert. Een koppeling naar een niet-Mobizon B.V. website betekent niet dat Mobizon B.V. enige verantwoordelijkheid beaamt of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website.

Stellingen

Indien iemand die een document op deze website bekijkt aan Mobizon B.V. informatie verstrekt inclusief feedbackinformatie, zoals vragen, opmerkingen, voorstellen, of dergelijke betreffende de site, of de inhoud van enig onderdeel, dan wordt dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en rust op Mobizon B.V. geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie. Daarbij staat het Mobizon B.V. vrij om afgeleide versies te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken, te vertonen, ten toon te stellen, uit te zenden, uit te voeren, te maken, en zonder beperking de informatie aan anderen te distribueren en anderen toe te staan evenzo te handelen. Voorts staat het Mobizon B.V. vrij in dergelijke informatie opgenomen ideeën, concepten, kennis of technieken voor welk doel dan ook te gebruiken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen en vermarkten van producten en andere artikelen waarin dergelijke informatie is verwerkt. Deze alinea heeft niet tot doel enige persoonlijke informatie over u (zoals naam, postadres en e-mailadres) te gebruiken, het gebruik hiervan valt onder Mobizon B.V. haar privacyverklaring.

Als tegenprestatie voor Mobizon B.V. haar voortdurende inspanningen om deze producten te versterken en te verbeteren en om op feedback van gebruikers te reageren, verklaart u dat u zonder enige vergoeding dergelijke ideeën, concepten, kennis en technieken aan Mobizon B.V. overdraagt. U verklaart dat u alle documenten ten uitvoer zult brengen waar Mobizon B.V. redelijkerwijs om verzoekt in verband met de bevestiging van Mobizon B.V. eigendom en onbeperkt recht om dergelijke ideeën, concepten, kennis en technieken te gebruiken.

U bent uitsluitend en als enige verantwoordelijk voor de inhoud van door u gemaakte opmerkingen. U verklaart dat geen enkele door u gemaakte op- of aanmerking op deze site: (1) enig recht van derden schendt, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten; (2) lasterlijk is of anderszins onrechtmatig, grof of onzedelijk materiaal bevat, of verduistering van bedrijfsgeheimen van derden oplevert; en (3) de producten of diensten van derden als minder waardevol voorstelt. U verklaart dat u geen persoonlijke gegevens (behalve uw e-mailadres of gebruikersnaam) per e-mail aan andere gebruikers zult verstrekken of via berichten die door u op deze site zijn geplaatst.

Beëindiging

Deze overeenkomst is van kracht tenzij en totdat deze of door u of door Mobizon B.V. wordt beëindigd. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door niet langer gebruik te maken van deze website, met dien verstande dat deze overeenkomst van toepassing is op al het voorgaande gebruik van deze website. Mobizon B.V. kan deze overeenkomst te allen tijde en zonder kennisgeving beëindigen, en u dienovereenkomstig de toegang tot deze website ontzeggen, ter uitsluitende beoordeling van Mobizon B.V. is om welke reden dan ook, daaronder mede begrepen het uwerzijds niet-nakomen van voorwaarden of bepalingen in deze overeenkomst. Bij beëindiging van deze overeenkomst door u of door Mobizon B.V. dient u onmiddellijk al het materiaal dat u vanaf deze website hebt gedownload of anderszins hebt verkregen te vernietigen, evenals alle kopieën van dergelijk materiaal, of deze nu krachtens de bepalingen van deze overeenkomst of anderszins zijn gemaakt.

Klik hier voor Mobizon B.V. haar privacyverklaring.
© 2013-2024 Mobizon B.V.
Alle rechten voorbehouden.